جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری
ردیف عنوان شماره تاریخ نمایش
1 ابلاغ آئین نامه جدیدشورای پشتیبانی سوادآموزی استان/شهرستان/بخش ،وزارت محترم کشور
   93/1/1/3587
     1393/09/09
مشاهده/ دانلود
2

ابلاغ آئین نامه جدیدشورای پشتیبانی سوادآموزی استان/شهرستان/بخش، ریاست محترم سازمان

93/2/1/2850 1393/09/17 مشاهده /دانلود
3 اولین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 932/4/1886 1393/06/22 مشاهده /دانلود
4 دومین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی
93/2/4/2288 1393/07/30 مشاهده /دانلود
5  سومین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 4/942/1778 1394/06/25 مشاهده /دانلود
6 چهارمین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 4/952/825 1395/03/31 مشاهده /دانلود
7 پنجمین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 173788 1397/12/22 مشاهده / دانلود
8  ششمین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 42/99/2/1266 1399/05/05 مشاهده / دانلود
9 هفتمین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 42/1400/2/1156 1400/05/04 مشاهده/ دانلود
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/10/12
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین