مهار تورم، رشد تولید
تصویر امام رهبری
  1. نظارت بر اموال محاسباتی بر اساس قوانین و مقررات
  2. تنظیم و نگهداری تمامی حساب‌ها بر اساس ضوابط
  3. اعمال مقررات مالی دستگاه‌های خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در امور مربوط به ذیحسابی بر طبق قانون
  4. تنظیم و نگهداری حساب طرح‌ها و بودجه جاری نهضت بر حسب برنامه و فصول و مواد هزینه
  5. تأمین اعتبار پرداخت‌های قطعی و غیر قطعی بر اساس مقررات و قوانین
  6. نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
  7. نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار
  8. نگهداری و نظارت بر حساب اموال
  9. نظارت بر عملکرد واحدهای مربوطه و عاملین ذیحساب
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین