مهار تورم، رشد تولید
تصویر امام رهبری
 مدیرکل آموزش و پرورش در نشست با همکاران معاونت سواد آموزی استان؛ استان سمنان با درصد بالای باسوادی مواجه است/اطلس بی‌سوادی ‌سمنان در اولویت حوزه سوادآموزی قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش در نشست با همکاران معاونت سواد آموزی استان؛ استان سمنان با درصد بالای باسوادی مواجه است/اطلس بی‌سوادی ‌سمنان در اولویت حوزه سوادآموزی قرار گیرد.
قنبرزاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی سازمان نهضت سوادآموزی در استان کرمانشاه: دوره های سوادآموزی فرصتی برای ارتقاء مهارت های عملی سوادآموزان است .
قنبرزاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی سازمان نهضت سوادآموزی در استان کرمانشاه: دوره های سوادآموزی فرصتی برای ارتقاء مهارت های عملی سوادآموزان است .
میز خدمت غیرحضوری
وضعیت سواد استانها بر اساس سرشماری سال 1395
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین