مهار تورم، رشد تولید
تصویر امام رهبری

برنامه های راهبردی

  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه اول توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه دوم توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه سوم توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه چهارم توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه پنجم توسعه(دانلود فایل)
  • برنامه راهبردی سوادآموزی(دانلود فایل)
  • برنامه ریشه کنی بی سوادی در گروه سنی 49-10 ساله کشور(دانلود فایل)

گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین