تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
تصویر امام رهبری
مدیر کل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی سازمان نهضت سوادآموزی: نظارت میدانی، افزایش اثربخشی فرآیند یاددهی-یادگیری را به دنبال دارد
مدیر کل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی سازمان نهضت سوادآموزی: نظارت میدانی، افزایش اثربخشی فرآیند یاددهی-یادگیری را به دنبال دارد
ششمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان در سال1 140 برگزار شد .
ششمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان در سال1 140 برگزار شد .
میز خدمت غیرحضوری
وضعیت سواد استانها بر اساس سرشماری سال 1395
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین